เข็มกลัดที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ความเป็นมา

           เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เผยแพร่ ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรดำเนินโครงการ“จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี” ทาง บริษัท วิศิรินทร์ เราได้เป็น หนึ่งในโรงงานที่ได้รับความไว้วางใจ ผลิต เข็มกลัดที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ซึ่งเป็นงานที่เราภาคภูมิ
           

ความหมาย

            อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองนวลทองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทองบนพื้นสีน้ำเงินเจือทอง อันเป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์ ล้อมด้วยเพชรอันเป็นเอกแห่งรัตนะหมายว่า เหล่านักปราชญ์ ราชกวีสำคัญ อีกบรรดาช่างอันมีชื่อ พระยาช้างสำคัญ นางงาม เหล่าทแกล้วทหาร ข้าราชบริพาร อันยอดฝีมือในการปฏิบัติราชการอย่างสุจริตยิ่ง เหล่านี้เปรียบด้วยเพชรอันชื่อว่ารัตนะ แวดล้อมประดับพระเกียรติยศแห่งพระมหากษัตริยาธิราชพระองค์นั้น อันเหนือยิ่งกว่าเพชรอันได้ชื่อว่ารัตนะทั้งปวง คือ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตเป็นเพชรอันยอดค่ายิ่งในดวงใจราษฎร์ ทรงบำบัดทุกข์ผดุงสุขเป็นที่พึ่งอันเกษมสุขร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกร ซึ่งต่างเชื้อชาติศาสานาในพระราชอาณาจักรของพระองค์ จัดทำโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรํฐมนตรี
เข็มกลัดที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

ความเป็นมา

           เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เผยแพร่ ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรดำเนินโครงการ“จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี” ทาง บริษัท วิศิรินทร์ เราได้เป็น หนึ่งในโรงงานที่ได้รับความไว้วางใจ ผลิต เข็มกลัดที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ซึ่งเป็นงานที่เราภาคภูมิ
           
ความหมาย
            อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองนวลทองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทองบนพื้นสีน้ำเงินเจือทอง อันเป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์ ล้อมด้วยเพชรอันเป็นเอกแห่งรัตนะหมายว่า เหล่านักปราชญ์ ราชกวีสำคัญ อีกบรรดาช่างอันมีชื่อ พระยาช้างสำคัญ นางงาม เหล่าทแกล้วทหาร ข้าราชบริพาร อันยอดฝีมือในการปฏิบัติราชการอย่างสุจริตยิ่ง เหล่านี้เปรียบด้วยเพชรอันชื่อว่ารัตนะ แวดล้อมประดับพระเกียรติยศแห่งพระมหากษัตริยาธิราชพระองค์นั้น อันเหนือยิ่งกว่าเพชรอันได้ชื่อว่ารัตนะทั้งปวง คือ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตเป็นเพชรอันยอดค่ายิ่งในดวงใจราษฎร์ ทรงบำบัดทุกข์ผดุงสุขเป็นที่พึ่งอันเกษมสุขร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกร ซึ่งต่างเชื้อชาติศาสานาในพระราชอาณาจักรของพระองค์ จัดทำโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรํฐมนตรี
เข็มกลัดที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

ความเป็นมา

            เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เผยแพร่ ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรดำเนินโครงการ“จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี” ทาง บริษัท วิศิรินทร์ เราได้เป็น หนึ่งในโรงงานที่ได้รับความไว้วางใจ ผลิตเข็มกลัดที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ซึ่งเป็นงานที่เราภาคภูมิ
           
ความหมาย
           อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อักษร ส. ถมสีครามเข้ม สีแห่งวันพระราชสมภพ อักษร ก. ถมสีขาว เป็นสีเดชแห่งวันพระราชสมภพ อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. มีพระมหามงกุฎสีทองประดิษฐานอยู่เบื้องบน ภายใต้พระมหามงกุฎประดิษฐานพระแสงจักรตรี ว่าทรงสถิตอยู่ในพระบรมราชจักรีวงศ์ พระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายในกรอบวัชรรัตน์ ๗ ดวง ว่าทรงเจริญพระชนมายุได้ ๗ รอบ มีพื้นสีมอคราม เป็นสีประจำวันพระราชสมภพ นอกกรอบวัชรรัตน์อลงกรณ์ประกอบหน้าราชหงส์ทองอยู่ทั้งซ้ายขวา ว่าทรงงามสง่าดังราชหงส์ทอง หน้าราชหงส์มีกระหนกแนบ ห้อยพวงดอกไม้ทิพย์อันมีดอกไม้ในพระนามเป็นอาทิ มีพรรณมอครามปนทอง ถัดออกไปเป็นขอบเขียนอักษรสีทอง ความว่า พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๕๙ ระบายพื้นด้วยสีหงชาด อันเป็นสิริแห่งวันพระราชสมภพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในอภิลักขิตสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุบรรจบครบ ๘๔ พรรษา ดังมีเลขมหามงคลนั้นอยู่ใต้อักษรพระนามาภิไธย ประกอบเถาไม้ทิพย์ชื่อ จิตรลดา ตามตำราว่าเป็นเครือเถาไม้ทิพย์มีอยู่ในจิตรลดาวัน พระราชอุทยาน ๑ ใน ๔ แห่งของพระอินทร์ หมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเนานิเวศน์สถานชื่อพระตำหนักจิตรลดารโหฐานอันเป็นที่ประทับ เถาไม้นี้ว่าเป็นเถาไม้แห่งความหวัง ดุจดังสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเป็นความหวังแห่งปวงชน ราษฎรพ้นจากความยากไร้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันมีโครงการศิลปาชีพเป็นอาทิ อาณาประชาราษฎร์จึงน้อมใจถวายพระพรให้ทรงเจริญพระชนม์ยิ่งยืนนาน
เข็มกลัดตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ความเป็นมา

           เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรดำเนินโครงการ“ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” ทาง บริษัท วิศิรินทร์ เราได้เป็น หนึ่งในโรงงานที่ได้รับความไว้วางใจ ผลิต เข็มกลัดตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นงานที่เราภาคภูมิ
           
ความหมาย
           อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองทอง อันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ อยู่กลางตราสัญลักษณ์ ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทอง บนพื้นวงกลมสีน้ำเงิน ล้อมรอบด้วยกรอบโค้งเรียบสีเหลืองทอง หมายความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ด้านบนอักษรพระปรมาภิไธยเป็นเลข ๙ หมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เลข ๙ นั้น อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ อันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช ถัดลงมาด้านข้างซ้ายขวาของอักษรพระปรมาภิไธยมีลายพุ่มข้าวบิณฑ์สีทอง ซึ่งมีสัปตปฎลเศวตฉัตรประดิษฐานอยู่เบื้องบน ด้านนอกสุดเป็นกรอบโค้งมีลวดลายสีทองบนพื้นสีเขียว หมายถึงสีอันเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ อีกทั้งยังหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และความสงบร่มเย็น ด้านล่างอักษรพระปรมาภิไธยเป็นรูปกระต่ายสีขาว กระต่ายนั้นทรงเครื่องอยู่ในลักษณะกำลังก้าวย่าง อันหมายถึง ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ตรงกับปีเถาะ ซึ่งมีกระต่ายเป็นเครื่องหมายแห่งปีนักษัตร โดยรูปกระต่ายอยู่บนพื้นสีน้ำเงิน มีลายกระหนกสีทอง อันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภาร เบื้องล่างตราสัญลักษณ์เป็นแพรแถบสีชมพูขลิบทอง เขียนอักษรสีทอง ความว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
เข็มกลัดตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ความเป็นมา

           เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรดำเนินโครงการ“ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐” ทาง บริษัท วิศิรินทร์ เราได้เป็น หนึ่งในโรงงานที่ได้รับความไว้วางใจ ผลิต เข็มกลัดตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ซึ่งเป็นงานที่เราภาคภูมิ
           
ความหมาย
           พระราชสัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๙ เป็นภาพพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุณาโลม รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือวงจักรเป็นพระเศวตฉัตร ๗ ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ อันหมายถึง พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ มีพระบรมเดชานุภาพเป็นใหญ่ในแผ่นดิน โดยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระองค์ได้ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ตามโบราณราชประเพณี และสมาชิกรัฐสภาได้ถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปดเป็นครั้งแรกแทนราชบัณฑิต ส่วนพระแท่นลานั้น โรยด้วยดอกพิกุลเงินพิกุลทอง ๙ ดอก พระราชสัญจกรล้อมรอบด้วยเพชร ๘๐ เม็ด หมายถึงพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ด้านบนพระราชสัญจกรเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎ อันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชวตฉัตรซึ่งอยู่กึ่งกลาง และขนาบข้างด้วยพระเศวตฉัตร ๗ ชั้น อันเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ ด้านล่างพระราชสัญจกรเป็นเลข ๘๐ หมายถึงพระองค์มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ถัดจากเลขไทยลงมาเป็นแพรแถบบอกชื่องานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ แพรแถบนอกจากบอกชื่องานพระราชพิธีแล้ว ยังรองรับประคองพระเศวตฉัตรด้วย
เข็มกลัดที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์

ความเป็นมา

          เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้เป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัย ยังความโศกเศร้าทั่วหล้าทั้งแผ่นดิน ๘๔ พรรษาที่ผ่านมาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงตั้งพระทัยปฏิบัติบำเพ็ญเสริมพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความรัก และเชิดชูพระเกียรติคุณแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ให้สง่างดงามพระกรณียกิจทั้งปวงนั้น โดยเฉพาะด้านการศึกษา การแพทย์ สาธารณสุข และสังคม กล่าวได้ว่า เป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลในส่วนที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทั่วถึง ให้มีการสมานฉันท์ขับเคลื่อนไปด้วยความเมตตาต่อกันและกัน เพราะพระกรณียกิจนั้นล้วนเป็นคุณอเนกอนันต์ต่อประเทศไทยและชาวไทยอย่างไพศาลดังที่กล่าวขานถึงพระองค์ว่า ทรงประดุจ “แสงแห่งรุ้งงาม” ในโอกาสนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการดำเนิน “โครงการจัดทำเข็มที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เพื่อให้ประชาชนร่วมกับรัฐบาลน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งมีเข็มที่ระลึกเพื่อประดับและเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำ ตลอดจนเพื่อนำรายได้ภายหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุน “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ทาง บริษัท วิศิรินทร์ เราได้เป็น หนึ่งในโรงงานที่ได้รับความไว้วางใจ ผลิต เข็มกลัดที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์ ซึ่งเป็นงานที่เราภาคภูมิ
           
ความหมาย
           เข็มที่ระลึกนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับความกรุณาจากร้อยเอกจิทัศ ศรสงคราม พระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้ออกแบบเข็มที่ระลึก ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปวงรี ขนาดประมาณ ๒.๒ x ๓ เซ็นติเมตร ด้านหน้าเป็นอักษรพระนาม “กว” ใต้จุลมงกุฎ บนพื้นสีขาว ประดับคริสตัลที่ตัวอักษร ส่วนด้านหลังมีข้อความจารึกไว้เป็นวันเดือนปีประสูติ (๖.๕.๒๔๖๖) และวันเดือนปีสิ้นพระชนม์ (๒.๑.๒๕๕๑) เข็มที่ระลึกนี้มีรูปแบบที่มีความสวยงาม เรียบง่ายแต่สูงค่า ด้วยการผลิตที่ประณีตและพิถีพิถันโดยกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อคงคุณค่าแก่การเก็บเป็นที่ระลึกแม้กาลเวลาจะผ่านไป เข็มที่ระลึกนี้บรรจุในกล่องสีฟ้าที่มีความประณีต สวยงาม ฝากล่องด้านนอกมีลายเส้นอักษรพระนาม “กว” เป็นสีทอง และฝากล่องด้านในมีข้อความ “เข็มที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นสีทองเช่นกัน
เข็มที่ระลึก สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ความเป็นมา

           เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินงานโครงการจัดทำเข็มที่ระลึกสมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อให้ประชาชนร่วมกับรัฐบาลน้อมเกล้าฯ แสดงความ จงรักภักดี และนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ทาง บริษัท วิศิรินทร์ เราได้เป็น หนึ่งในโรงงานที่ได้รับความไว้วางใจ ผลิต เข็มกลัดตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ซึ่งเป็นงานที่เราภาคภูมิ
           
ความหมาย
           อักษรพระนาม พ.ร. ภายใต้พระชฎามหากฐิน รัชกาลที่ ๖ และอุณาโลมเลียนลักษณะเลข ๖ ทำด้วย โลหะชุบทอง หมายถึง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรง พระอิสริยยศสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชธิดาในรัชกาลที่ ๖ มีพระขัตติยชาติอันประเสริฐดั่งทองนพคุณ อักษร พ. และ ร. ลงยาสีชมพู หมายถึง วันอังคารอันเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และเป็น พระกุลทายาทแห่งจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ เป็น พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ผู้เสด็จพระราชสมภพในวันอังคารดุจเดียวกัน อักษรพระนามประดิษฐานบนพื้นเข็มลงยา สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์แห่งพระจริยวัตร เงาเมฆ เบื้องหน้า หมายความว่าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์เสด็จ กลับคืนสู่ทิพยโลกแล้ว ฉากท้องฟ้าเบื้องหลังลงยาสีฟ้า หมายถึงภพเบื้องสูงอันสมควรแก่พระกุศลที่ทรงบำเพ็ญ มาตลอดพระชนมชีพ รัศมีสายฟ้าบนท้องฟ้าเบื้องหลังเป็น รัศมีของพระบรมราชสัญลักษณ์วชิราวุธในรัชกาลที่ ๖ หมายความถึงการสืบสานพระราชกรณียกิจ และน้ำพระทัย อันเปี่ยมด้วยพระกตัญญุตาธรรมที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงมีต่อ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจนตลอด พระชนมชีพ จักเรืองรองเป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติคุณ ให้สว่างไสวเจิดจรัสตราบกาลนาน. ด้านหลังมีข้อความ ๒๔ พ.ย. ๒๔๖๘ ซึ่งเป็น วันประสูติ และ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันสิ้นพระชนม์ เบื้องล่างมีดวงตราประจำสำนักงานปลัดสำนักนายก รัฐมนตรี
เข็มกลัดพระราชทาน"กว"ที่ระลึกพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ความเป็นมา

           เนื่องในโอกาสพระราชทาน"กว"ที่ระลึกพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทาง บริษัท วิศิรินทร์ เราได้เป็น หนึ่งในโรงงานที่ได้รับความไว้วางใจ ผลิต เข็มกลัดพระราชทาน"กว"ที่ระลึกพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นงานที่เราภาคภูมิ
           
เข็มกลัดที่ระลึก-ฉลองพระชันษา ครบ ๑๐๐ ปีสมเด็จพระสังฆราช

ความเป็นมา

           เนื่องในโอกาสฉลองพระชันษา ครบ ๑๐๐ ปีสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำเข็มกลัดที่ระลึกฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิ 'สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ' ทาง บริษัท วิศิรินทร์ เราได้เป็น หนึ่งในโรงงานที่ได้รับความไว้วางใจ ผลิต เข็มกลัดที่ระลึก-ฉลองพระชันษา ครบ ๑๐๐ ปีสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นงานที่เราภาคภูมิ
           
ความหมาย
           เข็มที่ระลึก-ฉลองพระชันษา ครบ ๑๐๐ ปีสมเด็จพระสังฆราช-สมทบทุนมูลนิธิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำเข็มกลัดที่ระลึกฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิ 'สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ' สำหรับลักษณะเข็มกลัดเป็นโลหะชุบทองลงยาสี ขนาดประมาณ 4 เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นอักษรพระนาม 'ญสส' ย่อมาจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภายใต้เศวตฉัตร 3 ชั้น อันเป็นเครื่องยศสมณศักดิ์สำหรับสมเด็จพระสังฆราช มีรูปช้างไอยราวัตขนาบ 2 ข้าง หมายถึงทรงอุบัติในสกุล 'คชวัตร' ด้านล่างผูกเป็นแพรแถบมีข้อความอักษรสีทองว่า 'การฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี' ส่วนด้านหลังประทับตราประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรจุในกล่องสีเหลืองทอง ฝากล่องด้านนอกเป็นลายเส้นแบบเข็มที่ระลึกสีขาวเงิน ด้านในจารึกข้อความว่า 'เข็มที่ระลึกฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ความเป็นมา

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อจำหน่าย โดยนำเงินรายได้สมทบทุน “มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” ทาง บริษัท วิศิรินทร์ เราได้เป็น หนึ่งในโรงงานที่ได้รับความไว้วางใจ ผลิต เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นงานที่เราภาคภูมิ
           
ความหมาย
           เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มีลักษณะเป็นโลหะชุบทองลงยาสี ขนาดประมาณ ๓.๕ เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นอักษรพระนามาภิไธย “สธ” และเลข “๖๐” ด้านหลังจารึกตราประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรจุในกล่องสีม่วง ฝากล่องด้านนอกเป็นอักษรพระนามาภิไธย “สธ” สีทอง ด้านในกล่องจารึกข้อความว่า “เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”